Tüzük
Tüzük

Madde 1– Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: “KÖKLER İLME, İRFANA, HİKMETE YÖNELİŞ DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi İSTANBUL ’dur. Şubesi açılmayacaktır.
Madde 2– Amacı: Dernek; Anadolu’nun ruh kök’üne matuf gençlik yetiştirmek ve yurt sathında bu gayeye uygun olarak dinî, ahlâkî, içtimâî bilgileri yaymak amacıyla eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak; süreli-süresiz basılı, görüntülü ve sesli yayınlar yayımlamak; konferans, seminer, sergi düzenlemek; maddî ve manevî yardımda bulunmak için kurulmuştur. Ayrıca; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Madde 3– Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

Dernek; Anadolu’nun ruh kök’üne matuf gençlik yetiştirmek ve yurt sathında bu gayeye uygun olarak dinî, ahlâkî, içtimâî bilgileri yaymak amacıyla eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak; süreli-süresiz basılı, görüntülü ve sesli yayınlar yayımlamak; konferans, seminer, sergi düzenlemek; maddî ve manevî yardımda bulunmak için kurulmuştur.

 

Gençlerimizin Milli ve manevi değerlerimiz ile öz estetiğimize bağlı; kültürlü, çevre ve kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde medeniyetimizin ve teknolojinin bilgileri ile donatılmış olarak yetiştirilmelerini ve eğitimlerini sağlamak,

 

Bütün ülke insanına Milli kültür ve inancımızı tanıtarak sevgi ve dostlukları geliştirmek için açık hava ve kapalı salon toplantıları düzenler. Aynı amaçla eğitim ve tanıtım için faaliyet konuları ile ilgili açık oturumlar, paneller, konferanslar, forum ve münazara çalışmaları düzenler veya bu çalışmalara katılır, teşvik eder.

 

Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi olan öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireylerin yetişmesini sağlar. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrenci sporcularına burs verir ve diğer desteklerde bulunur,

 

Doğal felaketler; (yangın, sel felaketi ve deprem gibi büyük afetler) ile Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlar,

 

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, gerektiğinde elektronik ortamda dijital arşiv oluşturmak,

 

Gençlerimizin eğitim ve öğretimine, toplumun ahlaki alt yapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğinin artmasına, ruhsal, bedensel sağlık ve çevre bilincinin gelişimine, zeka ve duygusal zeka seviyesine yükseltilmesine, teknik donanım, bilgi ve görgülerinin artırılmasına katkıda bulunur,

 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

Dernek, Yasalar dâhilinde ve ilgili kurumlardan izin alarak, gayesini gerçekleştirmek için, kuracağı tesisleri alabilmek için Belediyeler, vakıflar, Milli Emlak, Darülaceze ve diğer kurumların ihalelerine katılır, arsa ise inşaatlarını yapar,

 

Dernek, sanatsal faaliyetlerde bulunur. Kültürel çalışmalar yapar. Kütüphane açar. Sanatçılara destek verir, içki, kumar, esrar, eroin gibi kötü alışkanlık bağımlısı olanların kurtulması için çalışmalar yapar. Ayrıca sanatçılara lojistik, maddi ve manevi destekler verir. Yaşlı, imkânı dar ve bakıma muhtaç olan sanatçılara barınma, yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışır. Sanatçılar ile diyalog kurarak toplum yararına ortak program çalışmaları yapar.

 

Dernek,  Kızılay Derneği, Yeşilay Derneği, Türk Hava Kurumu gibi yasal ve Kamu Yararına çalışan dernek statüsü kazanmış olan sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer kurum veya kuruluşlar ile diyaloglar kurar bu çeşit kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusundaki organizelerine yasalar çerçevesinde katılır, faaliyetlerine iştirak eder.

 

Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder. Her türlü hakları koydurur.

 

Dernek, yasaların öngördüğü ölçüde, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, Geniş kapsamlı iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri ve teşebbüsleri kurar, işletir ve gerektiğinde kiraya verir. Bunlar üzerinde yasal hakları koydurur. Yasalar çerçevesinde Sermaye şirketlerine ortak olabilir, hisse alabilir ve satabilir. KÖKLER İLME, İRFANA, HİKMETE YÖNELİŞ DERNEĞİ adına Anonim Şirket kurabilir.

 

 

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, Tarihi eserlerin imarı ve korunmasına yönelik çalışmaları samimiyetle öncelikli olarak yapar.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer tesisleri kurmak,

 

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 Sayılı dernekler kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, Sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Madde 4– Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 5– Üyelikten Çıkma

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6– Üyelikten Çıkarılma

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

6-Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik sözlü ve fiili bir saldırıda bulunmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7– Dernek  Organları

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel kurul,

           

2-Yönetim kurulu,

           

3-Denetim kurulu,

           

Madde 8– Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 9– Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1-Dernek organlarının seçilmesi,

 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

10-Derneğin vakıf kurması,

 

11-Derneğin fesih edilmesi,

 

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

Madde 11– Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri:

 

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

 

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 12- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 13– Derneğin Gelir Kaynakları:

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

Üye Aidatı:

 

Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 

Resmi ve Fahri üyeler ile gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

Sponsorluk gelirleri

 

Reklâm ve tanıtım gelirleri

 

Görsel ve yazılı medya için hazırlanacak program gelirleri ile diğer matbuat gelirleri

 

Her çeşit isim hakları ve patent gelirleri

 

Afiş ve reklâmı gelirleri

 

Lokal ve işletmesinden elde edilecek gelirler

 

Her çeşit yarışma gelirleri

 

Dernekçe düzenlenecek özel gün veya gece gelirleri

 

Sosyal kültürel ve sportif amaçlı gezi ve tur gelirleri

 

Dayanışma ve yardım sandıkları ve yardım kutularından elde edilecek gelirler

 

Düzenlenecek davet, toplantı, konferans, seminer, panel ve benzeri aktivite gelirleri

 

Geniş Kapsamlı İktisadi Teşebbüslerin gelirleri

 

Menkul ve gayrimenkul gelirleri

 

Spor okulu gelirleri ve sportif turnuva, kamp, müsabaka, ve benzeri faaliyet gelirleri

 

Bilgi, beceri ve el sanattan kurs gelirleri

 

Dernek amblemli bayrak, rozet ve hediyelik eşya gelirleri

 

Resmi kişi, kurum ve kuruluşlardan gelecek ayni ve nakdi yardım ve bağışlar

 

Diğer gelirler

 

 

Madde 14- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler: Dernek yasalar uyarınca tutmakla yükümlü olduğu defterleri tutar.

 

Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 15- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 16- Beyanname Verilmesi: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 17- Bildirim Yükümlülüğü*

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

 

 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,                        

 

 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 
YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ: DERNEK TARAFINDAN, YURTDIŞINDAN YARDIM ALINACAK OLMASI DURUMUNDA YARDIM ALINMADAN ÖNCE “YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ” İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURUP MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE BİLDİRİMDE BULUNURLAR. BİLDİRİM FORMUNA, YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI HUSUSUNDA ALINMIŞ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ, VARSA BU KONUDA DÜZENLENEN PROTOKOL, SÖZLEŞME VE BENZERİ BELGELER İLE YARDIMIN AKTARILDIĞI HESABA İLİŞKİN DEKONT, EKSTRA VE BENZERİ BELGENİN BİR ÖRNEĞİ DE EKLENİR.
 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi:

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 18- Derneğin İç Denetimi:

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri:

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 21– Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KÖKLER İLME, İRFANA, HİKMETE YÖNELİŞ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 22– Derneğin Amblemi: Derneğin faaliyetlerinde kullanacağı amblemi; biri düz ve diğeri ters dönmüş olmak üzere iki adet ‘k’ harfi ve ortalarında ‘Ö’ harfi ve bu şekillerin altında derneğin adının yazılı olduğu tasarımdır.

 

Madde 23– Hüküm Eksikliği Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

kitap al
kitap
web tasarım
büyü yapmak
büyü